چند رسانه ایی

بيانيه گام دوم و نسبت آن با جهاد تبیین

قرار است به کجا برسیم؟
قرار است چه بکنیم؟

دکتر ابوذر یاسری
دبير انجمن مدرسان بیانیه گام دوم

 رادیو تبیین
 دوشنبه ۵تیر١۴٠٢ | ٢٠:٢٠

 دریافت

دیدگاه خود را بیان کنید