معرفی کتاب

گزارش علمی چیستی حکمرانی اسلامی

گزارش علمی “چیستی حکمرانی اسلامی” توسط گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شد.

در این گزارش علمی، مفهوم حکمرانی اسلامی در قالب سازە حرکت مورد بررسی قرار گرفت.
تعریف به دست آمده از بررسی مذکور، عبارت است از: حکمرانی اسلامی فرایندی است که به هدایت فرد، جامعه، نهادها و … در سطوح و ابعاد و بخش‌های مختلف و در ارتباط با دیگر اجزا از مبدأ تا مقصد می پردازد و با بهره گیری از سازوکارها و محرک‌های معرفتی و انگیزشی توحیدی، عاقلانه و عالمانه به منظور تحقق عدالت از طریق عمل صالح و با به کارگیری ابزارهای قدرت مشروع عمل می‌کند.

https://ihkn.ir/wp-content/uploads/2023/12/%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf


دیدگاه خود را بیان کنید