اخبار

فراخوان نگارش یادداشت با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محورها:
تبیین و تحلیل ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم
تحلیل و تبیین حقوقی نظریۀ نظام انقلابی
واکاوی مولفه‌های حقوق عمومی بیانیه گام دوم
 جایگاه بیانیه گام دوم در سلسله مراتب هنجاری نظام جمهوری اسلامی ایران
تحلیل اصول حکمرانی اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب
بازخوانی بیانیه گام دوم در پرتو اصول قانون اساسی
آسیب شناسی دولت‌ کارامد در اندیشه اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (چرایی؟ چیستی؟ چگونگی؟)
بایسته‌های گفتمان سازی حقوقی بیانیه گام دوم
تحلیل حقوقی مؤلفه های راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب
ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم

مهلت ارسال آثار: ۵ اسفندماه  ۱۴۰۱

یادداشت های برتر در ویژه نامه‌ای منتشر خواهد شد.

ارسال از طریق
https://ccri.ac.ir/fa/forms/2


دیدگاه خود را بیان کنید