چرا انقلاب کردیم؟ 7

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نگاه کنید این مسائل تکرار شونده‌ی در فرمایشات امام را پیدا کنید، مبانی انقلاب اینهاست؛ مسئله‌ی مردم، مسئله‌ی استقلال کشور، مسئله‌ی تدین، مسئله‌ی پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله‌ی مبارزه با استکبار و با زورگویی، مسئله‌ی فلسطین؛ این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی مستضعفین، رفع فقر؛ مسائل این‌جوری، اینها ستونهای انقلاب است، اینها خطوط اصلی ترسیم کننده‌ی انقلاب است، هندسه‌ی انقلاب را با ترکیب این خطوط میتوانید شما به دست بیاورید.» ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

مهدویت .....

 جامعه‌ای که مهدی موعود می‌سازد...

چرا انقلاب کردیم؟ 6

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نگاه کنید این مسائل تکرار شونده‌ی در فرمایشات امام را پیدا کنید، مبانی انقلاب اینهاست؛ مسئله‌ی مردم، مسئله‌ی استقلال کشور، مسئله‌ی تدین، مسئله‌ی پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله‌ی مبارزه با استکبار و با زورگویی، مسئله‌ی فلسطین؛ این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی مستضعفین، رفع فقر؛ مسائل این‌جوری، اینها ستونهای انقلاب است، اینها خطوط اصلی ترسیم کننده‌ی انقلاب است، هندسه‌ی انقلاب را با ترکیب این خطوط میتوانید شما به دست بیاورید.» ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

چرا انقلاب کردیم؟ 5

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نگاه کنید این مسائل تکرار شونده‌ی در فرمایشات امام را پیدا کنید، مبانی انقلاب اینهاست؛ مسئله‌ی مردم، مسئله‌ی استقلال کشور، مسئله‌ی تدین، مسئله‌ی پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله‌ی مبارزه با استکبار و با زورگویی، مسئله‌ی فلسطین؛ این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی مستضعفین، رفع فقر؛ مسائل این‌جوری، اینها ستونهای انقلاب است، اینها خطوط اصلی ترسیم کننده‌ی انقلاب است، هندسه‌ی انقلاب را با ترکیب این خطوط میتوانید شما به دست بیاورید.» ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

چرا انقلاب کردیم؟4

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نگاه کنید این مسائل تکرار شونده‌ی در فرمایشات امام را پیدا کنید، مبانی انقلاب اینهاست؛ مسئله‌ی مردم، مسئله‌ی استقلال کشور، مسئله‌ی تدین، مسئله‌ی پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله‌ی مبارزه با استکبار و با زورگویی، مسئله‌ی فلسطین؛ این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی مستضعفین، رفع فقر؛ مسائل این‌جوری، اینها ستونهای انقلاب است، اینها خطوط اصلی ترسیم کننده‌ی انقلاب است، هندسه‌ی انقلاب را با ترکیب این خطوط میتوانید شما به دست بیاورید.» ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

 

چرا انقلاب کردیم؟3

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نگاه کنید این مسائل تکرار شونده‌ی در فرمایشات امام را پیدا کنید، مبانی انقلاب اینهاست؛ مسئله‌ی مردم، مسئله‌ی استقلال کشور، مسئله‌ی تدین، مسئله‌ی پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله‌ی مبارزه با استکبار و با زورگویی، مسئله‌ی فلسطین؛ این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی مستضعفین، رفع فقر؛ مسائل این‌جوری، اینها ستونهای انقلاب است، اینها خطوط اصلی ترسیم کننده‌ی انقلاب است، هندسه‌ی انقلاب را با ترکیب این خطوط میتوانید شما به دست بیاورید.» ۱۳۹۴/۱۱/۱

چرا انقلاب کردیم؟ 2

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نگاه کنید این مسائل تکرار شونده‌ی در فرمایشات امام را پیدا کنید، مبانی انقلاب اینهاست؛ مسئله‌ی مردم، مسئله‌ی استقلال کشور، مسئله‌ی تدین، مسئله‌ی پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله‌ی مبارزه با استکبار و با زورگویی، مسئله‌ی فلسطین؛ این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی مستضعفین، رفع فقر؛ مسائل این‌جوری، اینها ستونهای انقلاب است، اینها خطوط اصلی ترسیم کننده‌ی انقلاب است، هندسه‌ی انقلاب را با ترکیب این خطوط میتوانید شما به دست بیاورید.» ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

چرا انقلاب کردیم؟ 1

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نگاه کنید این مسائل تکرار شونده‌ی در فرمایشات امام را پیدا کنید، مبانی انقلاب اینهاست؛ مسئله‌ی مردم، مسئله‌ی استقلال کشور، مسئله‌ی تدین، مسئله‌ی پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله‌ی مبارزه با استکبار و با زورگویی، مسئله‌ی فلسطین؛ این مسائلی که زیاد تکرار شده، مسئله‌ی معیشت مردم، مسئله‌ی مستضعفین، رفع فقر؛ مسائل این‌جوری، اینها ستونهای انقلاب است، اینها خطوط اصلی ترسیم کننده‌ی انقلاب است، هندسه‌ی انقلاب را با ترکیب این خطوط میتوانید شما به دست بیاورید.» ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

روایت رهبر انقلاب از نمایشگاه

توانمندی‌های تولید داخلی

رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی:

بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما رشد چشمگیری داشتند. این خیلی پرمعنا است و نشان دهنده وجود بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است.